1. Dinàmiques territorials i mobilitat urbana a la regió metropolitana de Barcelona, Oriol Nel·lo. (Geògraf. Director de l’Institut d ‘Estudis Metropolitans de Barcelona). Papers. Regió Metropolitana de Barcelona. Núm. 24, abril 1995, pàg. 9-37.

2. Els costos ambientals dels models urbans dispersos, Salvador Rueda i Palenzuela Biòleg i psicòleg. Director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, núm. 36, maig 2002, pàg. 73-104.

3. La nova ciutat i la sostenibilitat ambiental del territori: Els usos domèstics d’aigua a la Regió Metropolitana de Barcelona, David Saurí. Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona.

4. La renovació del paisatgisme en els nous parcs metropolitans, Enric Batlle i Durany. Arquitecte. Papers núm. 47.

5. Les migracions residencials extramunicipals a la Regió Metropolitana de Barcelona en el període 2000-2005, JoanLópez Redondo. Institut d’Estudis Territorials. Generalitat de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra.Document de Treball / Working Paper # 29. Febrer 2007.

6. Mobilitat residencial, solidaritat familiar i ciutadania a les regions metropolitanes, Anna Alabart i equip de recerca Territori, Població i Ciutadania. Universitat de Barcelona. Revista catalana de sociologia, 22 (2007), p. 23-39.

7. Movilidad residencial y expansión urbana en la región metropolitana de Barcelona, 1982-2005, Isabel Pujadas Rúbies. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98. Vol. XIII, núm. 290, 15 de mayo de 2009. [Nueva serie de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana].

8. Percepciones de la movilidad y participación ciudadana en la región metropolitana de Barcelona, Josep Espluga Trenc, Àngel Cebollada Frontera i Carme Miralles-Guash. Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ciudad y territorio estudios territoriales, xl (157) 2008 499.

9. Sprawl- Causas y efectos de la dispersión urbana en Indovina (Ed) La ciudad de baja densidad, Muñiz, Calatayud, García (2007) . pp. 307-348. Diputació de Barcelona.

10. Territoris i hàbitats sostenibles. Estratègies d’ocupació, sinergies d’urbanització, Francesc Muñoz. Observatori de la Urbanització. Universitat Autònoma de Barcelona, UAB. Aquest article forma part de l’estudi Cap a un habitat(ge) sostenible, dirigit per Manel Gausa i on han participat fins a 32 experts que reflexionen sobre l’urbanisme i l’habitatge des de la perspectiva de la sostenibilitat. El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) està preparant la publicació de l’estudi, que es presentarà a mitjans de juny del 2010.

11. Urban form and the ecological footprint of commuting: The case of Barcelona, Muñiz y Galingo (2005). Ecological Economics 55 499-514.

12. Valoració de les propostes per millorar l’accessibilitat a tres polígons industrials de la Regió Metropolitana de Barcelona amb transport públic col·lectiu, Júlia Bosch, Laura Capel, Gissel Ferrari. Institut d’Estudis Territorials. Generalitat de Catalunya. Universitat Pompeu Fabra. Document de Treball / Working Paper # 21. Setembre 2006.

13. Una nueva casa unifamiliar por hora. En catorce años y en los 311 municipios de la provincia de Barcelona, Francesc Muñoz, “El Periódico”, Suplement Habitatge i futur, 2006.

14. ¿Construir en horizontal o en vertical? La estandarización del paisaje urbano y humano en el territorio, Francesc Muñoz, “El Periódico”, Suplement Habitatge i futur, 2006.

15. La urbanització dispersa: reptes nous per a les polítiques socials en el territori, Francesc Muñoz, Quaderns d’Acció Social i Ciutadania, núm. 50. Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.