Expo CCCB - ÀMBIT 7

ÀMBIT 7: CIUTATS EN XARXA

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Catàleg de l'exposició "Cerdà i la Barcelona del futur. Realitat versus projecte".
Capítol 7.
Format: pdf.
34 pàgs.

Barcelona en la galeria de ciutats en xarxa.

Ildefons Cerdà

Ciutats regulars estudiades per Ildelfons Cerdà.

Categories de ciutats en xarxa.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Tipologies de ciutat en xarxa: Ciutat acumulativa, sobreposada, discontínua, infinita, cel·lular, escalar.

Ciutat cel·lular, ciutat escalar.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ciutat cel·lular: Formada per l'agregació múltiple de cèl·lules complexes.
Ciutat Escalar: El disseny es planteja amb una jerarquia clara entre els elements de la xarxa de carrers i avingudes.

Ciutat superposada, ciutat acumulativa.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ciutat acumulativa: Consisteix en la juxtaposició de diferents malles al llarg del temps.
Ciutat sobreposada: Els projectes en malla se sobreposen a la ciutat tradicional.

Ciutat superposada, ciutat discontínua, ciutat infinita.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Ciutat superposada: Els projectes en malla se sobreposen a la ciutat tradicional.
Ciutat discontínua: Realitzada per fragments que tenen la seva pròpia entitat.
Ciutat infinita: Consisteix en la repetició regular d'una malla fundacional.

El rol dels carrers i de les infraestructures.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

L'Eixample és una combinació de dos sistemes que qrelacionen la ciutat amb el territori: la "malla" dels carrers i la "xarxa" de les infraestructures.

Les ciutats en malla són projectes tridimensionals?

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Les definicions complementàries sobre ocupació o alçària marquen el contingut tridimensional de les ciutats.

Procés de transformació de les ciutats en malla.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Els models d'intensificació normalment passen per l'augment de l'alçada dels edificis o per l'ampliació dels carrers per guanyar alçària.

Xarxes a través del temps i de les cultures.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

5 exemples de ciutats en xarxa: Barcelona, Mèxic, Alep, Xia'an, Kyoto.