Participa

18\02\2011
Relats Digitals
  • Navegador

Fitxa de centre:

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV)

Veure al Navegador >>

Universitat de Barcelona, Facultat de Pedagogia, Passeig de la Vall d’Hebrón, 171, Edifici de Llevant Planta 3a,

08035 Barcelona

http://www.greav.net/

18\02\2011

Relats Digitals

Greav

Temes: Recerca, Ciència i tecnologia

El Greav investiga l\'ús dels relats digitals, especialment de tipus personal, multimedial i multimodal, en processos d\'educació formal amb adolescents, joves i adults, quan s\'utilitzen com una metodologia pedagògica pera la multialfabetitzación digital (l\'alfabetització avançada) o bé, per al desenvolupament o la millora de coneixements específics i la participació dels estudiants a l’anomenada Societat de la Informació i el conexiement.

Existeixen nombroses definicions i classificacions de les Històries Digitals, coneguts també com a Relats Digitals o, en anglès, Digital Storytelling. Nosaltres els entenem  com una forma de coneixement i organització de l’experiència humana, mitjançant la creació d’històries amb un esquema i funcions semblants a la narrativa clàssica, emprant sistemes de representació i codificació presents en les tecnologies d’informació i comunicació (TIC), com ho són la multimodalitat i l’ús multimèdia. Es tracta de la plasmació en format digital de l’experiència o d’allò que es vol compartir.

En plasmar-se en un format digital (en general en un video curt de pocs minuts de durada), es dóna la possibilitat que alguns dels relats tinguin o no, cert grau d\'interactivitat: els interactius tenen trames preconcebudes des de l\'inici i, per tant, són modificables pel receptor, qui es converteix en un coautor amb possibilitats, fins i tot, de definir el final o els finals de la història; els no interactius ofereixen una trama lineal  que no pot ser alterada per qui veu o escolta el relat. Igualment, per la temàtica o els fets que narren, els relats digitals poden ser catalogats com a ficticis o reals, aquests últims també denominats històries de vida.

En el projecte ens interessen sobretot, però no de manera exclusiva, aquells més tradicionals, essencialment no interactius, que expliquen històries de vida autèntiques, basades en l\'experiència personal, i que són creats per persones corrents, és a dir, sense coneixements professionals sobre l\'escriptura de relats o la producció audiovisual o multimedial. Igualment, ens interessa el disseny d\'una proposta metodològica que afavoreixi l\'aprenentatge centrat en els subjectes que aprenen fent relats digitals.

Aquest projecte és realitza amb l\'Observatori d´Educació Digital de la Universitat de Barcelona i amb el Citilab-Cornellà (Centri experimental de convergència entre la nova generació d’Internet i la nova generació de projectes de la Societat del Coneixement).

Més informació:
http://greav.ub.edu/relatosdigitales

Participants

Per més informació:

seducatiu@cccb.org
Tel. 933 064 135